Pomiędzy wzrostem a katastrofą

Operacjonalizacje i projektowanie rozwiązań

online – 9-11 czerwca 2021  – online


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. W formularzu zgłoszeniowym można wybrać formę uczestnictwa oraz zapisać się na piątkowy warsztat Postwzrost – dezwrost – w stronę nowego paradygmatu kultury.

Program konferencji

Dzień 1 - Środa, 9 czerwca 2021

Otwarcie 9:30 – 10:00
 • Otwarcie konferencji przez Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Patrycję Matusz, prof. UWr
 • Wprowadzenie do konferencji – Jacek Schindler
 
10:00-11:00 Idee
 • M. Krzykawski – Wzrost negatropijny, praca po automatyzacji i nowe ujęcie bogactwa
 • Agnieszka Hensoldt – Sprawiedliwość i solidarność a dewzrost

Prowadzenie Robert Skrzypczyński

 
11:15-12:45 Operacjonalizacje
 • Andrzej Strzałkowski – Jak przetłumaczyć dewzrost na przepisy?
 • Robert Geisler – Big Data i operacjonalizacja pojęcia „postwzrost”
 • Jacek Schindler – Kryteria i wskaźniki w interwencjach postwzrostowych

Prowadzenie Robert Skrzypczyński

 

Przerwa

13:30 – 14:15 – Post-growth planning
 • Jin Xue – Can we imagine a post-growth planning? 
 
14:30-15:45 Miejskie transformacje I
 • Y. Khmara, J. Kronenberg – Miejska ekonomia dewzrostu: miasta projektowane tak, jakby planeta i ludzie się liczyli
 • Dariusz Szwed – Postwzrost: ekonomia pączka wchodzi do miasta
 • Michał Czepkiewicz – Dewzrost w mobilności miejskiej

Prowadzenie Jakub Kronenberg

 
 
16:00 -17:15 Miejskie transformacje II
 • Aldo Vargas Tetmajer – Transformacja miejska w praktyce – URBACT
 • Mateusz Nowacki – Błękitny dewzrost i hydro-polityka w praktykach miejskich
 • Jessica Kufa – Polityki dewzrostu w kontekście rewitalizacji hałd

Prowadzenie Michał Czepkiewicz

 

Dzień 2 - Czwartek, 10 czerwca 2021

9:00 – 10:15: Wspólnoty i sojusze I
 • Magdalena Popławska – Kryzysowa codzienność. Historie kobiet

 • Dobrosława Wiktor-Mach – Ruch społeczny na rzecz sprawiedliwości środowiskowej a dewzrost
 • Karolina Cynk – Znaczenie systemu gospodarczego w założeniach wybranych ruchów ekologicznych

Prowadzenie Agnieszka Hensoldt

 
10:30 – 11:45 Wspólnoty i sojusze II
 • Artur Machlarz – Rewolucja zapatystowska jako przykład całościowej realizacji degrowth
 • Łucja Lange – Wspólnota wielogatunkowa a dewzrost
 • Anna Kwapisz – Poza kontrolą. Subnatura w mieście

Prowadzenie Agnieszka Hensoldt

 
12:30 – 13:45 BWA
 • Katarzyna Roj – Żyjnia: sanatorium w galerii, wystawa online

Przerwa

 
14:30 – 15:15 Transformacje postwęglowe
 • Aleksandra Polerowicz – Zielony kapitalizm jako zagrożenie dla sprawiedliwej transformacji w Wielkopolsce Wschodniej 
 • Katarzyna Majbroda – Sprawiedliwa transformacja węglowa? – Turów

Prowadzenie Jacek Schindler

 
15:30 – 16:45 Sprawiedliwa transformacja w kontekście Nowego Europejskiego Bauhausu – panel
 • Prowadzenie Hanna Schudy
 • Udział: Roman Szełemej (Prezydent Wałbrzycha), Krzysztof Smolnicki (Fundacja Ekorozwoju), Jakub Depczyński i Bogna Stefańska (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Biuro Usług Postartystycznych)
 
17:00 – 18:30 Czy Nowy Europejski Bauhaus może przynieść zmiany w modelu rozwoju miast i społeczeństw?
 • Maciej Czarnecki – Idea postwzrostu w założeniach teoretycznych architektury XX w.
 • Panel – prowadzenie Robert Skrzypczyński
 • Udział: Hubert Trammer (Nowy Bauhaus), Izabela Mironowicz (Politechnika Gdańska), Izabela Zygmunt (Team Europa)

Dzień 3 - Piątek 11 czerwca 2021

9:00 – 10:15 Kreacje
 • Joanna Cywińska-Raczkowska – Wizja katastrofy we współczesnych narracjach kulturowych
 • Jakub Depczyński, Bogna Stefańska – Sztuka umiaru. Wizje dewzrostowych instytucji
 • Alicja Kaźmierkiewicz – Pandemia jako szansa: postrzeganie twórczości jako element ludzkiego behawioru

Prowadzenie Krzysztof Łukasiewicz

 
10:30 – 11:15 Komunikacja
 • Annette Siemes – Transformation design – komunikacja – normalność
 • Maria Koczorowska – B Corp – czy certyfikowany biznes może zmienić świat

Prowadzenie Agnieszka Bułacik

 
11:30 – 12:00 Zwierzę
 • Michał Mika – Katastrofa klimatyczna i wielkie wymieranie w filmach o zwierzętach i mięsie

Prowadzenie Agnieszka Bułacik

 

Przerwa

13:00 – 14:15 Opakowania
 • Konrad Nowakowski – Recyklingowalność opakowania jako element GOZ
 • Zuzanna Deptuła – Lokalne projekty i start-upy na rzecz ograniczania uciążliwości opakowań
 • Co blokuje transformacje rynku opakowań? – panel
  Prowadzenie: Jacek Schindler
  Udział: Grzegorz Adamski (Kompania Piwowarska), Stanisław Bizoń (Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł rozlewniczy”), Konrad Nowakowski (Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań) 
 
14:30 – 17:30 Kultura dla Klimatu
 
17:45 – Zakończenie i podsumowania

Informacje o konferencji

Krytyka dominujących formacji kulturowo-gospodarczych jest wpisana w ich żywotność i dynamikę. Jednak od ponad 50 lat – w szczególności w środowiskach naukowych i pozarządowych – wzrasta obawa, że bez planowanych, głębokich transformacji coraz bardziej będziemy tracili zdolność rozwiązywania kluczowych dla naszej egzystencji i silnie splecionych ze sobą problemów, takich jak:

• degradacja środowiska naturalnego i warunków życia na Ziemi;
• koncentracja kapitału, deprecjacja pracy, wzrost nierówności i marginalizacja roli państwa jako regulatora rynku;
• polityczna instrumentalizacja stygmatyzowania mniejszości;
• marginalizacja roli obywateli i społeczności lokalnych, którym towarzyszy prywatyzacja publicznych i wspólnotowych zasobów.
Narastanie tych problemów wiąże się najczęściej z presją na wzrost produkcji i konsumpcji, a zatem także eksploatacji zasobów. Zmierzenie się z powyższymi problemami wymaga rozwoju form kulturowych i gospodarczych wolnych od orientacji na wzrost – określanych jako postwzrostowe (dewzrostowe). Zależy nam, aby w ramach konferencji nie poprzestawać na rozważaniach teoretycznych, ale zwrócić szczególną uwagę na operacjonalizacje i projektowanie rozwiązań.  

Autorzy wystąpień będą poproszeni o nadesłanie do 15 lipca 2021 r. artykułów do recenzowanego tomu pokonferencyjnego, który ukaże się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Rada programowa

Pracuje w Katedrze Filozofii Praktycznej w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu. Zajmuje się współczesną filozofią środowiskową, filozofią nauki i techniki, studiami nad nauką i technologią i kontrowersjami w nauce. Jest autorką książek: Socjologia wiedzy w Biblii (Nomos 2003), Obraz, który nas zniewala (Universitas 2007), Technonauka w społeczeństwie ryzyka (UMK 2012), a także Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu (PWN 2018). Więcej

 

Antropolożka, trenerka antydyskryminacyjna i aktywistka; współzałożycielka new visions, kolektywu edukacyjnego działającego na rzecz bardziej zróżnicowanego i sprawiedliwego sektora artystyczno-kulturalnegoucząc się od ruchów feministycznych, antyrasistowskich i dekolonialnych walczących o sprawiedliwy dostęp, redystrybucję i reprezentację polityczną.  W centrum jej zainteresowań leżą podejścia transdyscyplinarne i intersekcjonalne. Absolwentka kulturoznawstwa (UAM) i fotografii i multimediów (UAP). Stypendystka Echoing Green dla innowatorek i innowatorów społecznych.

Geograf, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (doktor nauk o Ziemi, 2017). Post-doc na Uniwersytecie Islandzkim w Reykjaviku. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zależności między urbanistyką, transportem, stylami życia, dobrostanem i emisjami gazów cieplarnianych. Zajmuje się również stosowaniem systemów informacji geograficznej (GIS) i narzędzi internetowych do wspierania partycypacji społecznej i podejmowania decyzji w gospodarce przestrzennej. Doświadczenia te wykorzystuje we współpracy z samorządami.

Więcej – https://www.researchgate.net/profile/Michal-Czepkiewicz

Filozofka i ekonomistka. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracuje z licznymi badaczkami i badaczami w Polsce i za granicą, między innymi w ramach: European Pragmatism Association, „Women in Pragmatism” Network oraz „Sieci badawczo-aktywistycznej dewzrostu/postwzrostu w Polsce”. Obecnie zajmuje się zagadnieniami sprawiedliwości dystrybucyjnej, ekofeminizmem oraz etyką globalną.

 

Zainteresowania naukowe: 

– kształtowanie się i rozwój problematyki kulturoznawczej

– dzieje polskiej refleksji o kulturze ze szczególnym uwzględnieniem przełomu XIX i XX wieku oraz okresu międzywojennego

– filozofia kultury i filozofia życia G. Simmla

Więcej

Kierownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk. Członek Polskiego towarzystwa Etycznego i kierownik Sekcji Metaetyki PTE. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia logiki filozoficznej, ontologii, etyki i metodologii nauk o kulturze.

Wybrane publikacje:    The Ontologic of Actions, W: Contemporary Polish Ontology / edited by Bartłomiej Skowron. – Berlin ; Boston : Walter de Gruyter, 2020. – (Philosophical analysis ; 82). – S. 219-243.   

Więcej

Wieloletni pracownik SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ – COBRO – INSTYTUTU BADAWCZEGO OPAKOWAŃ (obecnie w ramach Ł-IBWCh), przedsiębiorca oraz aktywny działacz na rzecz poprawy warunków polskich przedsiębiorców. Prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, która jest na dzień dzisiejszy jedną z kluczowych organizacji otoczenia biznesu realizującej zadania w myśl koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zrzeszającą podmioty z różnych branż, aktywnie współpracującą z władzą rządową i samorządową. Na co dzień realizujący zadania dotyczące gospodarki odpadami opakowaniowymi, ekoprojektowania i zagadnień związanych z Gospodarką w Obiegu Zamkniętym.
Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska, a w szczególności ustaw odpadowych w tym produktowych. Ekspert wielu gremiów m.in. CLIMATE LEADERSHIP powered by UN Environment oraz zespołu ds. oceny koncepcji projektowych złożonych w ramach naboru „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym” przy Ministrze Klimatu i Środowiska, Polish Circular Hotspot , oraz licznych komisji konkursowych m.in. Teraz Polska, Pakstar, Silesia Expo. Aktywny działacz gremiów doradczych, Rady ds. Zrównoważonego Wykorzystania Żywności oraz grup roboczych przy Ministerstwach. Autor wielu publikacji, wdrożeń i patentów w obszarze nauki w zakresie ocen cyklu życia LCA, śladu środowiskowego PEF, technologiach recyklingu, ekoprojektowania oraz systemów pakowania.

Dr hab. Barbara Pawłowska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego – jest pracownikiem Katedry Ekonomiki Transportu Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kilku głównych nurtów badawczych, do których należą: zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy ze szczególnym uwzględnieniem transportu, polityka i strategie transportowe, badania nad integracją europejską ze szczególnym uwzględnieniem sektora transport, badania systemów transportowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczestniczka projektów w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, w tym kierowanie zespołami projektowymi ze strony polskiej: (Code-Ten, SPECTRUM, I-C-EU) i projektu na zlecenie Komisji Europejskiej (IMPACT). Współautorka podręcznika opracowanego na zlecenie Komisji Europejskiej na temat metod szacowania kosztów zewnętrznych transportu dla 28 krajów UE. Członkini ministerialnej grupy roboczej do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni. Od października 2019 r. pełni funkcję dyrektorki Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych uniwersytetu Gdańskiego.

Bożena Ryszawska jest profesorem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Jej prace naukowe skupiają się wokół problemów zielonej gospodarki, zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu i transformacji energetycznej oraz zielonych finansów. Stworzyła Green Team odpowiedzialny za zieloną transformację Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Bożena Ryszawska jest certyfikowanym liderem Climate Reality Project i członkiem networku klimatycznego w Polsce. Jest w zespole doradczym Prezydenta Wrocławia ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Stowarzyszenia Zrównoważonych Finansów i Rachunkowości. Obecnie kieruje projektem w programie UE „Horyzont 2020”, Scaling up Co-creation: Avenues and Limits for Integrating Society in Science and Innovation.

Więcej

Pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor publikacji z zakresu uwarunkowań aktywizacji lokalnej, teorii i interpretacji kultury, kulturowych uwarunkowań ochrony środowiska naturalnego. Obecnie zajmuje się problematyką reprodukcji i przekształcania zasobów publicznych, wspólnotowych i prywatnych oraz scenariuszami zmian gospodarki w perspektywie katastrofie klimatycznej. Założyciel Stowarzyszenia Nowa Idea zrzeszonego w European Environmental Bureau, członek Ashoka, Innovators for the Public. Inicjator kampanii na rzecz aktywizacji lokalnej i ograniczania konsumpcji.

 

Doktor Filozofii, (Instytut Filozofii Uwr), mgr Ochrony środowiska (Wydział Nauk Biologicznych UWr, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM), aktualnie studentka Filologii Germańskiej UWr. Zajmuje się etyką środowiskową, odpowiedzialnością w kontekście kryzysu, współczesną kulturą Niemiec. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, m.in. EKO-UNIA, Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot, Dolnośląskim Alarmem Smogowym. 

 

Doktorant Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W swojej pracy badawczej skupia się na problemie zaopatrywania współczesnych jednostek osadniczych w podstawowe zasoby – wodę, energię, żywność – z perspektywy koncepcji dewzrostu. Jest jednym z inicjatorów powstającej właśnie sieci badawczo-aktywistycznej postwzrostu/dewzrostu w Polsce.

Więcej –  https://wroc.academia.edu/RobertSkrzypczyński”

Geograf, planista regionalny, nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego – Jednostki Organizacyjnej Samorządu Województwa Dolnośląskiego, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Procesów Osadniczych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu polityki rozwoju regionalnego, planowania przestrzennego, rozwoju struktur osadniczych i jakości powietrza. Szerokie zainteresowania badawcze i planistyczne obejmują kwestie rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych, procesu suburbanizacji a także relacji transgranicznych, szczególnie w kontekście powiązań polsko-niemieckich. Autor i współautor koncepcji, strategii oraz planów rozwojowych. Koordynator prac nad Wspólną Koncepcją Przyszłości dla Polsko-Niemieckiego Obszaru Powiązań. 

 

Organizacja

Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski
http://kulturoznawstwo.uni.wroc.pl/
Kontakt: idea@uni.wroc.pl

Partnerzy

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
Ashoka. Innovators for the Public
Zielone Wiadomości