Pomiędzy wzrostem a katastrofą

Operacjonalizacje i projektowanie rozwiązań

online – 10-12 czerwca 2021  – online


Zapraszamy na międzynarodową konferencję o charakterze interdyscyplinarnym i międzysektorowym, w trakcie której poszukiwać będziemy dróg transformacji społeczeństwa, kultury i gospodarki do modelu postwzrostowego/dewzrostowego. Konferencja jest miejscem spotkania osób zajmujących się teorią i praktyką w nauce, samorządach, biznesie, organizacjach pozarządowych i ruchach społecznych.

Krytyka kapitalizmu towarzyszyła tej formacji kulturowo-gospodarczej od jej początków. Od ponad 50 lat wzrasta obawa – wyrażana w szczególności przez środowiska naukowe i pozarządowe – dotycząca możliwości rozwiązywania w ustroju kapitalistycznym kluczowych dla naszej egzystencji i silnie splecionych ze sobą problemów, takich jak:
• degradacja środowiska naturalnego i warunków życia na Ziemi;
• koncentracja kapitału, deprecjacja pracy, wzrost nierówności i marginalizacja roli państwa jako regulatora rynku;
• polityczna instrumentalizacja stygmatyzowania mniejszości;
• marginalizacja roli obywateli i społeczności lokalnych, którym towarzyszy prywatyzacja publicznych i wspólnotowych zasobów.
Narastanie tych problemów wiąże się najczęściej z presją na wzrost produkcji i konsumpcji, a zatem także eksploatacji zasobów. Zmierzenie się z powyższymi problemami wymaga rozwoju form kulturowych i gospodarczych wolnych od orientacji na wzrost – określanych jako postwzrostowe (dewzrostowe). Zależy nam, aby w ramach konferencji nie poprzestawać na rozważaniach teoretycznych, ale zwrócić szczególną uwagę na operacjonalizacje i projektowanie rozwiązań.  

Bloki tematyczne

Autorzy wystąpień będą poproszeni o nadesłanie do 15 lipca 2021 r. artykułów do recenzowanego tomu pokonferencyjnego

Zapraszamy do udziału przedstawicieli różnych dyscyplin wiedzy, samorządowców, przedsiębiorców, przedstawicieli ruchów i organizacji obywatelskich. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 maja 2021 r.

Rada programowa

Pracuje w Katedrze Filozofii Praktycznej w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu. Zajmuje się współczesną filozofią środowiskową, filozofią nauki i techniki, studiami nad nauką i technologią i kontrowersjami w nauce. Jest autorką książek: Socjologia wiedzy w Biblii (Nomos 2003), Obraz, który nas zniewala (Universitas 2007), Technonauka w społeczeństwie ryzyka (UMK 2012), a także Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu (PWN 2018). Więcej

Geograf, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (doktor nauk o Ziemi, 2017). Post-doc na Uniwersytecie Islandzkim w Reykjaviku. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zależności między urbanistyką, transportem, stylami życia, dobrostanem i emisjami gazów cieplarnianych. Zajmuje się również stosowaniem systemów informacji geograficznej (GIS) i narzędzi internetowych do wspierania partycypacji społecznej i podejmowania decyzji w gospodarce przestrzennej. Doświadczenia te wykorzystuje we współpracy z samorządami.

Więcej – https://www.researchgate.net/profile/Michal-Czepkiewicz

 

Zainteresowania naukowe: 

– kształtowanie się i rozwój problematyki kulturoznawczej

– dzieje polskiej refleksji o kulturze ze szczególnym uwzględnieniem przełomu XIX i XX wieku oraz okresu międzywojennego

– filozofia kultury i filozofia życia G. Simmla

Więcej

Kierownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk. Członek Polskiego towarzystwa Etycznego i kierownik Sekcji Metaetyki PTE. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia logiki filozoficznej, ontologii, etyki i metodologii nauk o kulturze.

Wybrane publikacje:    The Ontologic of Actions, W: Contemporary Polish Ontology / edited by Bartłomiej Skowron. – Berlin ; Boston : Walter de Gruyter, 2020. – (Philosophical analysis ; 82). – S. 219-243.   

Więcej


Kierownik Zakładu Badań nad Dynamiką Społeczną, Wydział Socjologii UAM
Zajmuje się badaniami nad problemami społecznymi i politykami publicznymi dot. ryzyka powodziowego, zagrożeń środowiskowych, ochrony środowiska.

Więcej

Bożena Ryszawska jest profesorem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Jej prace naukowe skupiają się wokół problemów zielonej gospodarki, zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu i transformacji energetycznej oraz zielonych finansów. Stworzyła Green Team odpowiedzialny za zieloną transformację Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Bożena Ryszawska jest certyfikowanym liderem Climate Reality Project i członkiem networku klimatycznego w Polsce. Jest w zespole doradczym Prezydenta Wrocławia ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Stowarzyszenia Zrównoważonych Finansów i Rachunkowości. Obecnie kieruje projektem w programie UE „Horyzont 2020”, Scaling up Co-creation: Avenues and Limits for Integrating Society in Science and Innovation.

Więcej

Pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor publikacji z zakresu uwarunkowań aktywizacji lokalnej, teorii i interpretacji kultury, kulturowych uwarunkowań ochrony środowiska naturalnego. Obecnie zajmuje się problematyką reprodukcji i przekształcania zasobów publicznych, wspólnotowych i prywatnych oraz scenariuszami zmian gospodarki w perspektywie katastrofie klimatycznej. Założyciel Stowarzyszenia Nowa Idea zrzeszonego w European Environmental Bureau, członek Ashoka, Innovators for the Public. Inicjator kampanii na rzecz aktywizacji lokalnej i ograniczania konsumpcji.

 

Doktor Filozofii, (Instytut Filozofii Uwr), mgr Ochrony środowiska (Wydział Nauk Biologicznych UWr, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM), aktualnie studentka Filologii Germańskiej UWr. Zajmuje się etyką środowiskową, odpowiedzialnością w kontekście kryzysu, współczesną kulturą Niemiec. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, m.in. EKO-UNIA, Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot, Dolnośląskim Alarmem Smogowym. 

 

Doktorant Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W swojej pracy badawczej skupia się na problemie zaopatrywania współczesnych jednostek osadniczych w podstawowe zasoby – wodę, energię, żywność – z perspektywy koncepcji dewzrostu. Jest jednym z inicjatorów powstającej właśnie sieci badawczo-aktywistycznej postwzrostu/dewzrostu w Polsce.

Więcej –  https://wroc.academia.edu/RobertSkrzypczyński”

Geograf, planista regionalny, nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego – Jednostki Organizacyjnej Samorządu Województwa Dolnośląskiego, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Procesów Osadniczych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu polityki rozwoju regionalnego, planowania przestrzennego, rozwoju struktur osadniczych i jakości powietrza. Szerokie zainteresowania badawcze i planistyczne obejmują kwestie rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych, procesu suburbanizacji a także relacji transgranicznych, szczególnie w kontekście powiązań polsko-niemieckich. Autor i współautor koncepcji, strategii oraz planów rozwojowych. Koordynator prac nad Wspólną Koncepcją Przyszłości dla Polsko-Niemieckiego Obszaru Powiązań. 

 

Organizacja

Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski
http://kulturoznawstwo.uni.wroc.pl/
Kontakt: idea@uni.wroc.pl

Partnerzy

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
Ashoka. Innovators for the Public
Zielone Wiadomości