Pomiędzy wzrostem a katastrofą

online – 22-23 października 2020  – online


Międzynarodowa i międzysektorowa konferencja online, której celem jest poszukiwanie dróg przejścia do modelu postwzrostowego w kulturze i gospodarce

Stale mierzymy się z tym, że samoistnie i spontanicznie zachodzącym procesom, które identyfikujemy jako rozwój czy nawet postęp, towarzyszą kryzysy i katastrofy.

  • Katastrofa klimatyczna, wymieranie gatunków, wypełnianie ekosystemów plastikiem

  • Globalna koncentracja kapitału, kryzys klasy średniej i rozpowszechnianie prekariatu

  • Ksenofobia i rasizm z postaw marginalizowanych zyskały na znaczeniu jako narzędzie uprawiania polityki

  • Prywatyzacja publicznych i wspólnotowych zasobów ogranicza możliwości rozwoju społeczności lokalnych

Przez dziesiątki lat obserwujemy, jak się te kryzysy rozprzestrzeniają i pogłębiają, a jako społeczeństwa i ludzkość nie potrafimy reagować na nie adekwatnie i z wystarczającym tempem.

 

Zapis konferencji

Proszę kliknąć tytuł sesji, by przejść do nagrania

Koncepcja postwzrostu

czwartek 22 X 2020

10:00 – Otwarcie konferencji przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dra hab. Przemysława Wiszewskiego oraz Dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa dr hab. prof. UWr. Dorotę Koczanowicz


10:30-11:45 – DeGrowth & PostGrowth 

Nick Meynen, Postgrowth Policymaking at the European Level  //  Bożena Ryszawska, Czy jest nadzieja na zmianę modelu gospodarczego? – Europejski Zielony Ład // Tomasz Wojciechowski, Gospodarka o obiegu zamkniętym w postwzroście // Prowadzi Piotr Barczak


11:45-13:00 Operacjonalizacje

Andrzej Strzałkowski, Jak zoperacjonalizować degrowth //  Jan Jęcz, Mniej znaczy więcej? – Operacjonalizacja dobrobytu  //  Aleksandra Jaszczyk, Zarządzanie permakulturowe  //  Marta Palińska, Zielone Państwo Dobrobytu, Green Welfare State – Greenpeace  //  Prowadzi Karolina Gierszewska


13:00-13:30 Przerwa


13:30-14:45 Narracje

Hanna Schudy, Pomiędzy rozpaczą a wyobraźnią antropocentryzmu  //  Sylwia Chutnik, (Nad)konsumpcja literatury. O przepychu i kryzysie  //  Piotr Krajewski, Dlaczego trudny jest rozwój bez wzrostu? Rozważania uwarunkowań rozwoju na przykładzie organizacji cyklicznych wydarzeń artystycznych  //  Prowadzi Krzysztof Łukasiewicz


14:45-16:00 – Kontrowersje

Jan Chudzyński, Wzrost i postwzrost w debacie (około)ekonomicznej  //  Agnieszka Bułacik, Dekolonizując degrowth – ukryte koszty  //  Jacek Schindler, Kulturowe wątki (post)wzrostowe

Miasto wobec wyzwań

piątek 23 X 2020

9:35-10:15 – Wykład otwierający II dzień konferencji

Przemysław Czapliński – Konieczny, prawie niemożliwy. Postwzrost i jego sprzeczności

10:15-11:30 – Obywatelstwo lokalne

Jacek Pluta, Silne społeczności lokalne w świetle polityk miejskich  // Joanna Cywińska-Raczkowska, Obywatelstwo lokalne w kontekście zmiany systemowej  // Paweł Nowak, Republicyzacja usług publicznych


11:30-12:30 Panel Miasto wobec wyzwań

Udział biorą: Barbara Pawłowska, Jacek Pluta, Bożena Ryszawska, Joanna Warecka


12:30-13:45 – Natura w mieście

Maciej Kędzierski, Ruch partyzantki ogrodniczej remedium na ekologiczne problemy miasta? //  Mateusz Nowacki, Złudzenia ekokapitalizmu, „potwór śródmieścia” i rozszerzanie miejskiego horyzontu – natura w mieście  //  Renata Putkowska-Smoter, Zmiana w praktyce – miejska biurokracja wobec wyzwań środowiskowych


13:45-14:15 – Przerwa


14:15-15:15 – Panel pozarządowy. Strategie na rzecz klimatu

Udział biorą: Radek Gawlik, Aneta Osuch, Alina Pogoda // Prowadzi Katarzyna Sałata


15:15-16:30 – Idea, Studies, Evaluation

Corina Murafa Ashoka’s Planet & Climate Plan Next Now  //  Edyta Stępczak, Social Entrepreneurship as an example of innovation leading to systemic change  

 

Rada programowa 

Pracuje w Katedrze Filozofii Praktycznej w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu. Zajmuje się współczesną filozofią środowiskową, filozofią nauki i techniki, studiami nad nauką i technologią i kontrowersjami w nauce. Jest autorką książek: Socjologia wiedzy w Biblii (Nomos 2003), Obraz, który nas zniewala (Universitas 2007), Technonauka w społeczeństwie ryzyka (UMK 2012), a także Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu (PWN 2018). Więcej

Kierownik Zakładu Filozofii Społecznej i Politycznej. Redaktor naczelny czasopisma Studia Philosophica Wratislaviensia. Zainteresowania naukowe: filzofia nauki, filozofia społeczna, filozofia polityki, etyka. Więcej

 

Zainteresowania naukowe: 

– kształtowanie się i rozwój problematyki kulturoznawczej

– dzieje polskiej refleksji o kulturze ze szczególnym uwzględnieniem przełomu XIX i XX wieku oraz okresu międzywojennego

– filozofia kultury i filozofia życia G. Simmla

Więcej

Kierownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk. Członek Polskiego towarzystwa Etycznego i kierownik Sekcji Metaetyki PTE. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia logiki filozoficznej, ontologii, etyki i metodologii nauk o kulturze.

Wybrane publikacje:    The Ontologic of Actions, W: Contemporary Polish Ontology / edited by Bartłomiej Skowron. – Berlin ; Boston : Walter de Gruyter, 2020. – (Philosophical analysis ; 82). – S. 219-243.   

Więcej


Kierownik Zakładu Badań nad Dynamiką Społeczną, Wydział Socjologii UAM
Zajmuje się badaniami nad problemami społecznymi i politykami publicznymi dot. ryzyka powodziowego, zagrożeń środowiskowych, ochrony środowiska.

Więcej

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kilku głównych nurtów badawczych, do których należą: zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy ze szczególnym uwzględnieniem transportu, polityka i strategie transportowe, badania nad integracją europejską ze szczególnym uwzględnieniem sektora transport, badania systemów transportowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczestniczka projektów w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, w tym kierowanie zespołami projektowymi ze strony polskiej: (Code-Ten, SPECTRUM, I-C-EU) i projektu na zlecenie Komisji Europejskiej (IMPACT). Współautorka podręcznika opracowanego na zlecenie Komisji Europejskiej na temat metod szacowania kosztów zewnętrznych transportu dla 28 krajów UE. Członkini ministerialnej grupy roboczej do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni. Od października 2019 r. pełni funkcję dyrektorki Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Spolecznych uniwersytetu Gdańskiego.

 

Bożena Ryszawska jest profesorem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Jej prace naukowe skupiają się wokół problemów zielonej gospodarki, zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu i transformacji energetycznej oraz zielonych finansów. Stworzyła Green Team odpowiedzialny za zieloną transformację Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Bożena Ryszawska jest certyfikowanym liderem Climate Reality Project i członkiem networku klimatycznego w Polsce. Jest w zespole doradczym Prezydenta Wrocławia ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Stowarzyszenia Zrównoważonych Finansów i Rachunkowości. Obecnie kieruje projektem w programie UE „Horyzont 2020”, Scaling up Co-creation: Avenues and Limits for Integrating Society in Science and Innovation.

Więcej

Pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor publikacji z zakresu uwarunkowań aktywizacji lokalnej, teorii i interpretacji kultury, kulturowych uwarunkowań ochrony środowiska naturalnego. Obecnie zajmuje się problematyką reprodukcji i przekształcania zasobów publicznych, wspólnotowych i prywatnych oraz scenariuszami zmian gospodarki w perspektywie katastrofie klimatycznej. Założyciel Stowarzyszenia Nowa Idea zrzeszonego w European Environmental Bureau, członek Ashoka, Innovators for the Public. Inicjator kampanii na rzecz aktywizacji lokalnej i ograniczania konsumpcji.

Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Urzędzie Miejskim Wrocławia – tzw. „Zielonego Departamentu”. Od 2018 odpowiedzialna za rozwój i wdrażanie działań w ramach polityki klimatycznej Miasta. Wcześniej, jako zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej, zaangażowana w realizację Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i dialog społeczny z mieszkańcami, a jako kierownik projektu w realizację takich inwestycji jak przebudowa Teatru Muzycznego Capitol czy budowa Narodowego Forum Muzyki  – obie instytucje są wizytówkami na kulturalnej mapie Wrocławia.

Obecnie jednym z największych wyzwań dla Wrocławia jest przeprowadzenie kompleksowego programu likwidacji kotłów na paliwo stałe i podniesienie do 2030r efektywności energetycznej budynków komunalnych. Wrocław jest jedynym polskim miastem, w którym Prezydent i Rada Miejska przyjęli stanowisko o alarmie klimatycznym. Będąc członkiem takich międzynarodowych struktur jak: Porozumienie Burmistrzów, Eurocities czy ICLEI, ambicją Miasta jest osiągniecie neutralności klimatycznej w perspektywie do 2050r.

 

Doktor Filozofii, (Instytut Filozofii Uwr), mgr Ochrony środowiska (Wydział Nauk Biologicznych UWr, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM), aktualnie studentka Filologii Germańskiej UWr. Zajmuje się etyką środowiskową, odpowiedzialnością w kontekście kryzysu, współczesną kulturą Niemiec. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, m.in. EKO-UNIA, Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot, Dolnośląskim Alarmem Smogowym. 

 

Partnerzy

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
Wrocław
Krytyka Polityczna
Ashoka. Innovators for the Public
Zielone Wiadomości
Konferencja dofinansowana przez