Between Growth and Catastrophe

Operationalisation and Design Solution

Online conference —  June 9-11, 2021 — Online conference

This online conference is an international event with a focus on finding ways to transition to a de-growth model in culture and economy.

We have become used to rapid changes in culture, economy, society and politics. By affecting the everyday decisions of residents, politicians and business people, these changes in turn transform their underlying value structures. We are constantly facing the fact that spontaneous changes that we identify as development, or even progress, are accompanied by crises and disasters. Some of these problems emerged as early as the 16th century, so they are at least as old as capitalism conceived as a cultural and economic formation. The crises we are concerned with were mostly identified in the 1960s. We have watched them spread and deepen for decades.

  • Climate change, extinctions and the contamination of ecosystems with plastic are global and cumulative.
  • The global concentration of capital, the middle-class crisis and the growth of the precariat are accompanied by the weakening of the state’s role as a market regulator.
  • Once marginalized, xenophobia and racism are now becoming tools used to gain and maintain control, which are efficiently managed by populist politicians.
  • The privatization of public and community resources deprives local communities of the basis for empowering their subjectivity and agency, and is very difficult to reverse.

Many excellent projects have been created that contest the dominant processes. Legal regulations were introduced to compensate for the unwanted effects of development. Improving the (capitalist) system, however, does not bring the expected results. That is why many analysts and thinkers use the term de-growth to emphasize the need for radical macro- and microsolutions to reverse the direction of change.

Issues

Programme Board

Pracuje w Katedrze Filozofii Praktycznej w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu. Zajmuje się współczesną filozofią środowiskową, filozofią nauki i techniki, studiami nad nauką i technologią i kontrowersjami w nauce. Jest autorką książek: Socjologia wiedzy w Biblii (Nomos 2003), Obraz, który nas zniewala (Universitas 2007), Technonauka w społeczeństwie ryzyka (UMK 2012), a także Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu (PWN 2018). Więcej

 

Antropolożka, trenerka antydyskryminacyjna i aktywistka; współzałożycielka new visions, kolektywu edukacyjnego działającego na rzecz bardziej zróżnicowanego i sprawiedliwego sektora artystyczno-kulturalnegoucząc się od ruchów feministycznych, antyrasistowskich i dekolonialnych walczących o sprawiedliwy dostęp, redystrybucję i reprezentację polityczną.  W centrum jej zainteresowań leżą podejścia transdyscyplinarne i intersekcjonalne. Absolwentka kulturoznawstwa (UAM) i fotografii i multimediów (UAP). Stypendystka Echoing Green dla innowatorek i innowatorów społecznych.

Geograf, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (doktor nauk o Ziemi, 2017). Post-doc na Uniwersytecie Islandzkim w Reykjaviku. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zależności między urbanistyką, transportem, stylami życia, dobrostanem i emisjami gazów cieplarnianych. Zajmuje się również stosowaniem systemów informacji geograficznej (GIS) i narzędzi internetowych do wspierania partycypacji społecznej i podejmowania decyzji w gospodarce przestrzennej. Doświadczenia te wykorzystuje we współpracy z samorządami.

Więcej – https://www.researchgate.net/profile/Michal-Czepkiewicz

Filozofka i ekonomistka. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracuje z licznymi badaczkami i badaczami w Polsce i za granicą, między innymi w ramach: European Pragmatism Association, „Women in Pragmatism” Network oraz „Sieci badawczo-aktywistycznej dewzrostu/postwzrostu w Polsce”. Obecnie zajmuje się zagadnieniami sprawiedliwości dystrybucyjnej, ekofeminizmem oraz etyką globalną.

 

Zainteresowania naukowe: 

– kształtowanie się i rozwój problematyki kulturoznawczej

– dzieje polskiej refleksji o kulturze ze szczególnym uwzględnieniem przełomu XIX i XX wieku oraz okresu międzywojennego

– filozofia kultury i filozofia życia G. Simmla

Więcej

Kierownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk. Członek Polskiego towarzystwa Etycznego i kierownik Sekcji Metaetyki PTE. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia logiki filozoficznej, ontologii, etyki i metodologii nauk o kulturze.

Wybrane publikacje:    The Ontologic of Actions, W: Contemporary Polish Ontology / edited by Bartłomiej Skowron. – Berlin ; Boston : Walter de Gruyter, 2020. – (Philosophical analysis ; 82). – S. 219-243.   

Więcej

Bożena Ryszawska jest profesorem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Jej prace naukowe skupiają się wokół problemów zielonej gospodarki, zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu i transformacji energetycznej oraz zielonych finansów. Stworzyła Green Team odpowiedzialny za zieloną transformację Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Bożena Ryszawska jest certyfikowanym liderem Climate Reality Project i członkiem networku klimatycznego w Polsce. Jest w zespole doradczym Prezydenta Wrocławia ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Stowarzyszenia Zrównoważonych Finansów i Rachunkowości. Obecnie kieruje projektem w programie UE „Horyzont 2020”, Scaling up Co-creation: Avenues and Limits for Integrating Society in Science and Innovation.

Więcej

Pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor publikacji z zakresu uwarunkowań aktywizacji lokalnej, teorii i interpretacji kultury, kulturowych uwarunkowań ochrony środowiska naturalnego. Obecnie zajmuje się problematyką reprodukcji i przekształcania zasobów publicznych, wspólnotowych i prywatnych oraz scenariuszami zmian gospodarki w perspektywie katastrofie klimatycznej. Założyciel Stowarzyszenia Nowa Idea zrzeszonego w European Environmental Bureau, członek Ashoka, Innovators for the Public. Inicjator kampanii na rzecz aktywizacji lokalnej i ograniczania konsumpcji.

 

Doktor Filozofii, (Instytut Filozofii Uwr), mgr Ochrony środowiska (Wydział Nauk Biologicznych UWr, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM), aktualnie studentka Filologii Germańskiej UWr. Zajmuje się etyką środowiskową, odpowiedzialnością w kontekście kryzysu, współczesną kulturą Niemiec. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, m.in. EKO-UNIA, Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot, Dolnośląskim Alarmem Smogowym. 

 

Doktorant Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W swojej pracy badawczej skupia się na problemie zaopatrywania współczesnych jednostek osadniczych w podstawowe zasoby – wodę, energię, żywność – z perspektywy koncepcji dewzrostu. Jest jednym z inicjatorów powstającej właśnie sieci badawczo-aktywistycznej postwzrostu/dewzrostu w Polsce.

Więcej –  https://wroc.academia.edu/RobertSkrzypczyński”

Geograf, planista regionalny, nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego – Jednostki Organizacyjnej Samorządu Województwa Dolnośląskiego, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Procesów Osadniczych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu polityki rozwoju regionalnego, planowania przestrzennego, rozwoju struktur osadniczych i jakości powietrza. Szerokie zainteresowania badawcze i planistyczne obejmują kwestie rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych, procesu suburbanizacji a także relacji transgranicznych, szczególnie w kontekście powiązań polsko-niemieckich. Autor i współautor koncepcji, strategii oraz planów rozwojowych. Koordynator prac nad Wspólną Koncepcją Przyszłości dla Polsko-Niemieckiego Obszaru Powiązań. 

 

Organising

Institute of Cultural Studies
University of Wrocław
http://kulturoznawstwo.uni.wroc.pl/
Email: idea@uni.wroc.pl

Our Partners

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
Ashoka. Innovators for the Public
Zielone Wiadomości