Pomiędzy wzrostem a katastrofą

zapis konferencji 2020

Dzień 1: Koncepcja postwzrostu

Dzień 2: Miasto wobec wyzwań

„Pomiędzy wzrostem a katastrofą” to międzynarodowa i międzysektorowa konferencja, organizowana przez Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Czytaj więcej

Postgrowth & Degrowth

Postgrowth policymaking at the European level

 

Is there any hope for a change of the current economic model? – European Green Deal

Czy jest nadzieja na zmianę modelu gospodarczego? – Europejski Zielony Ład

Is there any hope for a change of
the current economic model? – European Green Deal

Komisja Europejska przedstawiła w grudniu 2019 Europejski Zielony Ład – plan zbudowania zrównoważonej gospodarki UE poprzez dostrzeżenie w wyzwaniach związanych z klimatem i środowiskiem naturalnym możliwości we wszystkich obszarach polityki oraz przeprowadzenie transformacji, która będzie sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu. Europejski Zielony Ład – wprowadza nowy model gospodarczy. Oznacza to nową wizję rozwoju, nowe wartości i polityki sektorowe. Cały system finansowy zostanie dostosowany do finansowania celów zielonej transformacji. Zazielenia się budżet Unii i kierunki finansowania z funduszy strukturalnych, zmieniają się też budżety krajów członkowskich. Przedmiotem refleksji są bariery i szanse transformacji modelu ekonomicznego.

Bożena Ryszawska jest profesorem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Jej prace naukowe skupiają się wokół problemów zielonej gospodarki, zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu i transformacji energetycznej oraz zielonych finansów. Stworzyła Green Team odpowiedzialny za zieloną transformację Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Bożena Ryszawska jest certyfikowanym liderem Climate Reality Project i członkiem networku klimatycznego w Polsce. Jest w zespole doradczym Prezydenta Wrocławia ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Stowarzyszenia Zrównoważonych Finansów i Rachunkowości. 

Obecnie kieruje projektem w programie UE „Horyzont 2020”, Scaling up Co-creation: Avenues and Limits for Integrating Society in Science and Innovation.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w postwzroście

Analizie poddaje się założenie GOZ (Circular Economy) jako koncepcji oderwania rozwoju gospodarczego od wydobycia i zużycia surowców w zderzeniu z klasyczną formą generowania popytu i zjawisk typu rebound effect. Na ile GOZ wraz z globalnymi czy europejskimi politykami jego wdrożenia wypełni treścia zagadnienie formy prowadzenia działalności gospdoarczej człowieka w postwzroście, jak ten koncept gospodarczy należy kształtować by uniknąć prób jego wykorzystania i zniekształcenia.ur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dyskusja

Operacjonalizacje

Mniej znaczy więcej? – Operacjonalizacja dobrobytu

Kryzys gospodarczy wywołany pandemią wirusa SARS-CoV-2 unaocznił po raz kolejny, jak katastrofalne skutki społeczne ma spowolnienie wzrostu gospodarczego i zaognił dyskusję na temat strategii transformacji podatnego na krachy kapitalizmu. Ścisły związek rozwoju ekonomicznego z poziomem dobrobytu wydaje się być immanentną cechą systemu. Założenie to umacnia praktyka mierzenia jakości życia miarą wielkości gospodarki. Utożsamianie poziomu PKB z dobrobytem, choć powszechne, stanowi od dekad przedmiot krytyki. Jej źródeł szukać można już w wypowiedziach jednego z twórców tej miary — Simona Kuznetsa. Kontynuowana przez ekonomistów takich jak Herman Daly, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi czy Joseph Stiglitz, unaoczniła potrzebę ponownego ustalenia priorytetów systemu ekonomicznego, aby uwzględnić wśród nich szerszy niż tylko wielkość gospodarki zakres czynników wpływających na szczęście ludzi. W obrębie nauk społecznych trwa żywa debata na temat operacjonalizacji pojęcia dobrobytu. Jej wyniki już zaczynają wywierać wpływ na politykę gospodarczą krajów Europy i Świata, czego dowodem jest choćby uchwalony po raz pierwszy w 2019 roku przez rząd Nowej Zelandii Wellbeing Budget. W swoim wystąpieniu chcę poddać analizie spór między dwiema popularnymi koncepcjami postulującymi zmianę podejścia do wzrostu gospodarczego — zielonym wzrostem i postwzrostem — przez pryzmat szans i ograniczeń w dążeniu do osiągnięcia poprzez ich implementację powszechnego dobrobytu.

Zarządzanie permakulturowe

Zjawisko zwiększonej mobilności i szybkiego konsumowania w naszych czasach płynnej rzeczywistości, zrewidowało takie pojęcia jak wspólnota ludzka i lokalna społeczność. Ma to swoje konsekwencje zarówno dla jednostek, ekosystemów społecznych jak i przyrodniczych nadając wspólnotom nowych cech, w tym często spotykanej nietrwałości, tymczasowości relacji międzyludzkich, a środowisko naturalne sprowadzając do roli zasobu, które można dowolnie eksploatować i degradować

Owocem krytycznego podejścia wobec powyższych zjawisk była koncepcja permakultury opracowana głównie przez Billa Mollisona, biologa z Australii. Zarządzanie permakulturowe opiera się na perspektywie tworzenia zrównoważonego, regeneracyjnego ekosystemu charakteryzującego się naśladownictwem zjawisk przyrodniczych i szukania powiązań poszczególnych elementów ekosystemu. To myślenie projektowe, ponieważ sama permakultura jest definiowana przez jej twórcę przede wszystkim jako projektowanie, co więcej, projektowanie holistyczne i umiejętność projektowania każdego aspektu wpływu człowieka na środowisko, którym zarządza.

Wystąpienie przybliża specyfikę myślenia permakulturowego stosowanego w zarządzaniu przestrzenią organizacji. Sposoby zarządzania i myślenia permakulturowego zostaną przedstawione na podstawie przeglądu literatury z zakresu nauk społecznych oraz własnymi doświadczeniami z działania w organizacji stosującej myślenie permakulturowe i strategię budowania kultury trwałej i regenerującej się społeczności.

Przedstawione zostaną możliwe zastosowania permakultury w zarządzaniu nie tylko wewnątrzorganizacyjnego, ale także sieciami międzyorganizacyjnymi i społecznościami, a także obecnie istniejące ograniczenia wdrożenia tego rodzaju zarządzania.

Narracje

Kontrowersje

Konieczny, prawie niemożliwy. Postwzrost i jego sprzeczności

Obywatelstwo lokalne

Natura w mieście

Prelekcje Stowarzyszenia Ashoka