Pomiędzy wzrostem a katastrofą

online – 22-23 października 2020  – online


Międzynarodowa konferencja online, której celem jest poszukiwanie dróg przejścia do modelu postwzrostowego w kulturze i gospodarce. Jest miejscem spotkania ze sobą teoretyków i praktyków – akademików, samorządowców, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Przyzwyczailiśmy się do szybkich zmian jakie zachodzą w kulturze, gospodarce, społeczeństwie, polityce. Stale mierzymy się z tym, że samoistnie i spontanicznie zachodzącym procesom, które identyfikujemy jako rozwój czy nawet postęp, towarzyszą kryzysy i katastrofy. Przez dziesiątki lat obserwujemy, jak się rozprzestrzeniają i pogłębiają, a jako społeczeństwa i ludzkość nie potrafimy reagować na nie adekwatnie i z wystarczającym tempem. 

 

Ciągle aktualne wyzwania

 • Katastrofa klimatyczna, wymieranie gatunków, wypełnianie ekosystemu plastikiem, mają charakter globalny i kumulatywny.
 • Globalna koncentracja kapitału, kryzys klasy średniej i rozpowszechnianie prekariatu towarzyszy słabnąca rola państwa jako regulatora rynku.
 • Ksenofobia i rasizm z postaw marginalizowanych stają się sprawnie zarządzanymi przez populistycznych polityków narzędziami zdobywania i utrzymywania władzy.
 • Prywatyzacja publicznych i wspólnotowych zasobów pozbawia społeczności lokalne bazy do wzmacniania podmiotowości i sprawczości i jest bardzo trudna do odwrócenia.

Problematyka

 

Na konferencjach rozpatrzymy postwzrost (de-growth), czyli głębokie zmiany systemu, od strony teoretycznej oraz praktycznej. Będziemy analizować zarówno teoretyczne koncepcje związane z postwzrostem, jak i miejskie praktyki zmian społecznych, środowiskowych i kulturowych.

Bloki tematyczne

Koncepcja postwzrostu

Koncepcje postwzrostu, postkapitalizmu i degrowth rozwijane są szczególnie żywo w przez ostatnich 10 lat.

 • Jaki charakter mają te projekty?
 • Na ile są to przedsięwzięcia opisowe, będące rezultatem prac badawczych?
 • Na ile normatywne (płynące z ocennego, a nawet emocjonalnego stosunku do kapitalizmu)?
 • Na ile konceptualne – projektujące zmiany społeczne, kulturowe, gospodarcze?
 • Czy wypowiedzi o postwzroście możemy identyfikować – paradoksalnie – jako świadectwo siły kapitalizmu?
 • Na ile możliwy jest degrowth, pozarynkowe sposoby alokacji zasobów, powzrostowe tworzenie prawa i zarządzanie?
 • Jakie powinny być rozwijane strategie zapobiegania konfliktom powstającym w efekcie zmian modeli gospodarczych i kulturowych?
 • Czy postkapitalizm jest do pogodzenia z kapitalizmem 4.0?

Miasto wobec wyzwań

Zmieniające się miasta, to miasta, które reagują na poniższe i podobne im problemy.

 • Jak wzmacniać “progresywne” miasta w relacjach z konserwatywnymi władzami krajowymi?
 • Jak włączać mieszkańców do zmian ingerujących w ich wzory konsumpcji i style życia, takie na przykład jak ustalanie priorytetów dla transportu publicznego?
 • Jak administracja wspiera i wdraża innowacje społeczne opracowywane przez uczelnie i organizacje społeczne?
 • Jak się uczymy na doświadczeniach innych miast?
 • Jak miasta reagują na katastrofę klimatyczną i jak problemy ekologiczne powiązane są z innymi kryzysami?
 • Jak chronić i odtwarzać zasoby i przestrzeń publiczną?
 • Jak wypracowywać wskaźniki odróżniające zmiany powierzchowne od systemowych?

 

 

Autorzy wystąpień będą poproszeni o nadesłanie do 20 grudnia 2020 r. artykułów do recenzowanego tomu pokonferencyjnego

Zapraszamy do udziału przedstawicieli różnych dyscyplin wiedzy, samorządowców, przedsiębiorców, przedstawicieli ruchów i organizacji obywatelskich

Rada programowa

Pracuje w Katedrze Filozofii Praktycznej w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu. Zajmuje się współczesną filozofią środowiskową, filozofią nauki i techniki, studiami nad nauką i technologią i kontrowersjami w nauce. Jest autorką książek: Socjologia wiedzy w Biblii (Nomos 2003), Obraz, który nas zniewala (Universitas 2007), Technonauka w społeczeństwie ryzyka (UMK 2012), a także Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu (PWN 2018). Więcej

Kierownik Zakładu Filozofii Społecznej i Politycznej. Redaktor naczelny czasopisma Studia Philosophica Wratislaviensia. Zainteresowania naukowe: filzofia nauki, filozofia społeczna, filozofia polityki, etyka. Więcej

 

Zainteresowania naukowe: 

– kształtowanie się i rozwój problematyki kulturoznawczej

– dzieje polskiej refleksji o kulturze ze szczególnym uwzględnieniem przełomu XIX i XX wieku oraz okresu międzywojennego

– filozofia kultury i filozofia życia G. Simmla

Więcej

Kierownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk. Członek Polskiego towarzystwa Etycznego i kierownik Sekcji Metaetyki PTE. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia logiki filozoficznej, ontologii, etyki i metodologii nauk o kulturze.

Wybrane publikacje:    The Ontologic of Actions, W: Contemporary Polish Ontology / edited by Bartłomiej Skowron. – Berlin ; Boston : Walter de Gruyter, 2020. – (Philosophical analysis ; 82). – S. 219-243.   

Więcej


Kierownik Zakładu Badań nad Dynamiką Społeczną, Wydział Socjologii UAM
Zajmuje się badaniami nad problemami społecznymi i politykami publicznymi dot. ryzyka powodziowego, zagrożeń środowiskowych, ochrony środowiska.

Więcej

Bożena Ryszawska jest profesorem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Jej prace naukowe skupiają się wokół problemów zielonej gospodarki, zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu i transformacji energetycznej oraz zielonych finansów. Stworzyła Green Team odpowiedzialny za zieloną transformację Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Bożena Ryszawska jest certyfikowanym liderem Climate Reality Project i członkiem networku klimatycznego w Polsce. Jest w zespole doradczym Prezydenta Wrocławia ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Stowarzyszenia Zrównoważonych Finansów i Rachunkowości. Obecnie kieruje projektem w programie UE „Horyzont 2020”, Scaling up Co-creation: Avenues and Limits for Integrating Society in Science and Innovation.

Więcej

Pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor publikacji z zakresu uwarunkowań aktywizacji lokalnej, teorii i interpretacji kultury, kulturowych uwarunkowań ochrony środowiska naturalnego. Obecnie zajmuje się problematyką reprodukcji i przekształcania zasobów publicznych, wspólnotowych i prywatnych oraz scenariuszami zmian gospodarki w perspektywie katastrofie klimatycznej. Założyciel Stowarzyszenia Nowa Idea zrzeszonego w European Environmental Bureau, członek Ashoka, Innovators for the Public. Inicjator kampanii na rzecz aktywizacji lokalnej i ograniczania konsumpcji.

Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Urzędzie Miejskim Wrocławia – tzw. „Zielonego Departamentu”. Od 2018 odpowiedzialna za rozwój i wdrażanie działań w ramach polityki klimatycznej Miasta. Wcześniej, jako zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej, zaangażowana w realizację Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i dialog społeczny z mieszkańcami, a jako kierownik projektu w realizację takich inwestycji jak przebudowa Teatru Muzycznego Capitol czy budowa Narodowego Forum Muzyki  – obie instytucje są wizytówkami na kulturalnej mapie Wrocławia.

Obecnie jednym z największych wyzwań dla Wrocławia jest przeprowadzenie kompleksowego programu likwidacji kotłów na paliwo stałe i podniesienie do 2030r efektywności energetycznej budynków komunalnych. Wrocław jest jedynym polskim miastem, w którym Prezydent i Rada Miejska przyjęli stanowisko o alarmie klimatycznym. Będąc członkiem takich międzynarodowych struktur jak: Porozumienie Burmistrzów, Eurocities czy ICLEI, ambicją Miasta jest osiągniecie neutralności klimatycznej w perspektywie do 2050r.

 

Doktor Filozofii, (Instytut Filozofii Uwr), mgr Ochrony środowiska (Wydział Nauk Biologicznych UWr, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM), aktualnie studentka Filologii Germańskiej UWr. Zajmuje się etyką środowiskową, odpowiedzialnością w kontekście kryzysu, współczesną kulturą Niemiec. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, m.in. EKO-UNIA, Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot, Dolnośląskim Alarmem Smogowym. 

 

Partnerzy

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze
Wrocław
Krytyka Polityczna
Ashoka. Innovators for the Public
Zielone Wiadomości

Konferencja dofinansowana przez